Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

1.6.6 DD – relaxácia

Najdôležitejší efekt DD-interakcií pre NMR v kvapalnej fáze súvisí s ich fundamentálnou úlohou pri relaxácií 1H a 13C spinov. DD-interakcie sú totiž pre tieto spiny v diamagnetických molekulách dominantným spôsobom výmeny energie medzi spinmi navzájom ako aj výmeny energie s inými zdrojmi náhodných magnetických poli, čiže dominantným spôsobom ich NMR relaxácie.  Bez tohto relaxačného mechanizmu by NMR organických látok zďaleka nebola rutinná záležitosť. Navyše s DD-relaxáciou je spojený Nukleárny Overhauserov efekt (NOE), ktorý je zdrojom veľmi cenných štruktúrnych informácií.

Špecifičnosť DD-relaxácie je že ustaľovanie rovnovážnej populácie stavov spinov sa dosahuje nie iba „povolenými“  jednokvantovými spektrálnymi prechodmi individuálnych spinov ale aj prostredníctvom „zakázaných“ viackvantových spektrálnych prechodov skupiny spinov. Príčinou je existencia silnej väzby medzi spinmi v dôsledku ich vzájomnej DD-interakcie.

Základné črty DD-relaxácie si ilustrujeme na systéme dvoch priestorovo blízkych spinov I S nachádzajúcich sa v jednej molekule. Existencia J-interakcie medzi týmito spinmi má zanedbateľný vplyv na efekt DD-relaxácie preto ju pri popise DD relaxácie budeme považovať za nulovú. Časovo spriemernený a teda konštantný Hamiltonian H0 takéhoto systému potom obsahuje iba dva členy vyjadrujúce Zeemanov term (interakciu s poľom B0) korigovaný chemickým posunom spinov: H0 = ωIIzsSz , kde ωi = γi B0(1– σi) je absolútna frekvencia spinu i.  Časovo spriemernená DD-interakcia medzi spinmi I a S má nulovú hodnotu, a preto DD-interakcia k  H0 neprispieva.

Hamiltonian H0 má 4 stavy s dobre definovanou energiou. Sú to zjednotené stavy dané jednoduchou kombináciou dvoch základných stavov spinu I a spinu S |α> a |β>:

|α> + |α> → |αα> Eαα = Eα (I) + Eα(S)
|α> + |β> → |αβ> Eαβ = Eα(I) – Eβ(S)
|β> + |α> → |βα> Eβα = –Eβ(I) + Eα(S)
|β> + |β> → |ββ> Eββ = –Eβ(I) – Eβ(S)

V zjednotenom stave |ij> prvý index indikuje stav spinu I, druhý index stav spinu S.

DD-interakcia medzi spinmi I a S sa prejaví ako porucha k Hamiltoniánu H0. Tejto poruche zodpovedá časovo premenlivý Hamiltonian HD(t).   Celkový, časovo premenlivý Hamiltonián Ht(t) je zložený z H0 a HD(t):  Ht(t)= H0 +HD(t).


Pretože veľkosť HD(t) je rádovo menšia ako veľkosť H0 možno efekt HD(t) na vývoj spinového systému vyjadriť pomocou časovo závislej poruchovej teórie (time dependent perturbation theory). Táto teória postuluje, že porucha nemení bázické stavové funkcie a vlastné hodnoty energie Hamiltonianu H0 ale iba generuje spektrálne prechody medzi stavmi H0, ktoré majú dobre definovanú energiu. Schéma DD relaxačných ciest IS systému s vyznačením dovolených energetických stavov, možných spektrálnych prechodov medzi nimi ako aj ich frekvencií a pravdepodobnosti je ukázaná na nasledujúcom obrázku.

Obr.17a. Schéma DD relaxácie dvojspinového IS systému s vyznačenými dovolenými energetickými hladinami Eij ich populáciami Nij (kde i, j = α alebo β) a pravdepodobnosťami WqPk spektrálnych prechodov. Dolný index q pri W vyjadruje zmenu celkového magnetického kvantového čísla m pri spektrálnom prechode medzi dvomi stavmi. Takže W1, W2 a W0 sú pravdepodobnosti jedno-, dvoj- a nul- kvantových prechodov. Pri jednokvantových prechodoch spodný index P naviac obsahuje aj označenie aktívneho spinu , ktorého stav sa pri spektrálnom prechode mení a horný index k, ktorý označuje stav druhého (pasívneho) spinu (napr. W1Ia– jednokvantový prechod spinu I pričom spin S zostáva v stave α). Parametre súvisiace so spinom I /S označené modrou/červenou farbou. W2 a W0 označujú pravdepodobnosti prechodov, pri ktorých sa mení stav oboch spinov súčasne.

Pri odvodení vzťahov pre DD-relaxáciu budeme postupovať analogicky ako v odseku 1.6.2 pri popise Mz relaxácie jednospinového systému. Okamžitú z-zložku spinu I (Iz) a spinu S (Sz) možno vyjadriť ako rozdiel okamžitých populácií stavov spojených s dvomi spektrálnymi prechodmi spinu I resp. spinu S: Podobne možno vyjadriť aj rovnovážne zložky z-magnetizácie (označenie I0z a S0z):

\tiny{  I_z\sim\left(N_{\alpha\alpha}-N_{\beta\alpha}\right)+\left(N_{\alpha\beta}-N_{\beta\beta}\right)\ podobne{\ I}_z^0\sim\left(N_{\alpha\alpha}^0-N_{\beta\alpha}^0\right)+\left(N_{\alpha\beta}^0-N_{\beta\beta}^0\right)}\\

\tiny{S_z\sim\left(N_{\alpha\alpha}-N_{\alpha\beta}\right)+\left(N_{\beta\alpha}-N_{\beta\beta}\right)\ podobne\ S_z^0\sim\left(N_{\alpha\alpha}^0-N_{\alpha\beta}^0\right)+\left(N_{\beta\alpha}^0-N_{\beta\beta}^0\right)}

Časovú zmenu z-zložky magnetizácie spinu I ako aj spinu S možno vyjadriť rovnicami:

\tiny{dI_z/dt=d\left[\left(N_{\alpha\alpha}-N_{\beta\alpha}\right)+\left(N_{\alpha\beta}-N_{\beta\beta}\right)\right]/dt = dN_{\alpha\alpha}/dt-dN_{\beta\alpha}/dt+dN_{\alpha\beta}/dt-dN_{\beta\beta}/dt}\\ 
\tiny{dS_z/dt=d\left[\left(N_{\alpha\alpha}-N_{\alpha\beta}\right)+\left(N_{\beta\alpha}-N_{\beta\beta}\right)\right]/dt = dN_{\alpha\alpha}/dt-dN_{\alpha\beta}/dt+dN_{\beta\alpha}/dt-dN_{\beta\beta}/dt }

Populácie jednotlivých stavov sa budú meniť v dôsledku spektrálnych prechodov z iných stavov ako je to naznačené v schéme. Tak napr. hodnota Nαα sa bude zvyšovať 3 spektrálnymi prechodmi zo stavu |αβ>, |βα> a |ββ> na stav |αα> a naopak znižovať prechodmi zo stavu |αα> na stavy |αβ>, |βα> a |ββ>. Pravdepodobnosť jednotlivých prechodov v oboch smeroch je rovnaká a daná konštantami W1S , W1I a W2IS .

Hnacou silou relaxácie sú odchýlky okamžitej populácie jednotlivých stavov od ich rovnovážnej hodnoty. Pre časovú zmenu Nαα možno preto vyjadriť nasledujúcou diferenciálnou rovnicou:

\tiny{dN_{\alpha\alpha}/dt=W_{1I}(N_{\beta\alpha}-N^{0}_{\beta\alpha})+W_{1S}(N_{\alpha\beta}-N^{0}_{\alpha\beta})+W{_2}(N_{\beta\beta}-N^{0}_{\beta\beta})-(W_{1I}+W_{1S}+W_{2})(N_{\alpha\alpha}-N^{0}_{\alpha\alpha})}

Pri formulácií tejto rovnice sme predpokladali, že pravdepodobnosti oboch jednokvantových prechodov spinu I sú veľmi podobné a možno ich považovať rovnaké (Wβ1I ≈ Wα1I = W1I) a že podobne zjednodušenie platí aj pre spin S (Wβ1S ≈ Wα1S = W1S).

Analogickým spôsobom je možno vyjadriť aj časovú zmenu populácií iných stavov:

\tiny{dN_{\alpha\beta}/dt={W_{1I}(N_{\beta\beta}-N^{0}_{\beta\beta})+W_{1S}(N_{\alpha\alpha}-N^{0}_{\alpha\alpha})+W{_0}(N_{\beta\alpha}-N^{0}_{\beta\alpha})-(W_{1I}+W_{1S}+W_{0})(N_{\alpha\beta}-N^{0}_{\alpha\beta})}}\\

\tiny{dN_{\beta\alpha}/dt=W_{1I}(N_{\alpha\alpha}-N^{0}_{\alpha\alpha})+W_{1S}(N_{\beta\beta}-N^{0}_{\beta\beta})+W{_0}(N_{\alpha\beta}-N^{0}_{\alpha\beta})-(W_{1I}+W_{1S}+W_{0})(N_{\beta\alpha}-N^{0}_{\beta\alpha})}\\

\tiny{dN_{\beta\beta}/dt=W_{1I}(N_{\alpha\beta}-N^{0}_{\alpha\beta})+W_{1S}(N_{\beta\alpha}-N^{0}_{\beta\alpha})+W{_2}(N_{\alpha\alpha}-N^{0}_{\alpha\alpha})-(W_{1I}+W_{1S}+W_{2})(N_{\beta\beta}-N^{0}_{\beta\beta})}

V každej rovnici prvé 3 členy vyjadrujú prírastok populácie daného stavu prechodom spinov z ostatných 3 stavov a posledný trojčlen naopak úbytok populácie daného stavu prechodom spinov na ostatné 3 stavy.   

Po dosadení týchto výrazov do rovníc pre dIz/dtdSz/dt a následnej úprave dostaneme tzv. Solomonove rovnice, nazvané podľa autora, ktorý prvý popísal DD-relaxáciu 2 spinového systému [Solomon I. 1955. Relaxation processes in a system of two spins. Phys Rev 99:559–565.]:       

\tiny{dI_{z}/dt= -(W_{0}+2W_{1I}+W_{2})(I_{z}-I_{z}^{0})-(W_{2}-W_{0})(S_{z}-S_{z}^{0})=-R_{I}(I_{z}-I_{z}^{0})-\sigma_{IS}(S_{z}-S_{z}^{0})}\\
\tiny{dS_{z}/dt= -(W_{2}-W_{0})(I_{z}-I_{z}^{0})-(W_{0}+2W_{1S}+W_{2})(S_{z}-S_{z}^{0})=-R_{S}(S_{z}-S_{z}^{0})-\sigma_{IS}(I_{z}-I_{z}^{0})}

,kde rýchlostné konštanty RI = (W0 +2W1I +W2) a RS = (W0 +2W1S +W2) vyjadrujú vlastnú “samorelaxáciu” spinu I, resp. spinu S . Rýchlostná konštanta σIS = (W2 -W0) vyjadruje rýchlosť ich vzájomnej kros-relaxácie. Miesto rýchlostnej konštanty R sa rýchlosť samorelaxácie vyjadruje aj pomocou DD-relaxačného času T1DD= 1/R. Vidíme, že rýchlosť samorelaxácie i kros-relaxácie je okrem pravdepodobnosti jednokvantových prechodov (W1I resp. W1S ) ovplyvnená aj pravdepodobnosťami spektrálne „zakázaných“ viackvantocých prechodov (W2 a W0 ). Na rozdiel od kros-relaxácie však samerolaxácia existuje aj pri absencií viackvantových spektrálnych prechodov.

Integráciou diferenciálnych rovníc sú bi-exponenciálne funkcie času, priebeh ktorých okrem rýchlostných konštánt RI, RS  σIS závisí aj od počiatočných hodnôt Iz a Sz.

Pre úplnosť popisu relaxácie je potrebné ešte odvodiť výrazy pre pravdepodobnosti jednotlivých spektrálnych prechodov. Ako bolo spomenuté vyššie odvodenie sa vykonáva na základe teórie časovo závislej poruchy Hamiltoniánu vyjadrenej pomocou HD(t). Odvodenie je pomerné náročné a možno ho nájsť v literatúre [Gupta, A., Stait-Gardner, T., Moghaddam, M. J., Price, W. S. (2015). Dipolar relaxation revisited- A complete derivation for the two spin case. Concepts in Magnetic Resonance Part A, 44(2), 74–113. doi 10.1002/cmr.a.21334]. Na tomto mieste uvádzame iba výsledné vzťahy.

\tiny {W_{0}=\frac{1}{10}\left(\frac{\mu_{0}}{4\pi}\right)^{2} \frac{\left(\gamma_{I}\gamma_{S}  \right)^{2}}{r_{IS}^{6}}\frac{\tau_{c}}{1+\left( \omega_{I}-\omega_{S} \right)^{2}\tau^{2}_{c^{}}}=\frac{k}{r_{IS}^{6}}j\left( \omega_{I}-\omega_{S};\tau_{c} \right)}\\

\tiny {W_{2}=\frac{3}{5}\left(\frac{\mu_{0}}{4\pi}\right)^{2} \frac{\left(\gamma_{I}\gamma_{S}  \right)^{2}}{r_{IS}^{6}}\frac{\tau_{c}}{1+\left( \omega_{I}+\omega_{S} \right)^{2}\tau^{2}_{c^{}}}=\frac{6k}{r_{IS}^{6}}j\left( \omega_{I}+\omega_{S};\tau_{c} \right)}\\

\tiny {W_{1I}=\frac{3}{20}\left(\frac{\mu_{0}}{4\pi}\right)^{2} \frac{\left(\gamma_{I}\gamma_{S}  \right)^{2}}{r_{IS}^{6}}\frac{\tau_{c}}{1+ \omega_{I} ^{2}\tau^{2}_{c^{}}}=\frac{1,5k}{r_{IS}^{6}}j\left(\omega_{I};\tau_{c} \right)}\\

\tiny {W_{1S}=\frac{3}{20}\left(\frac{\mu_{0}}{4\pi}\right)^{2} \frac{\left(\gamma_{I}\gamma_{S}  \right)^{2}}{r_{IS}^{6}}\frac{\tau_{c}}{1+ \omega_{S} ^{2}\tau^{2}_{c^{}}}=\frac{1,5k}{r_{IS}^{6}}j\left(\omega_{S};\tau_{c} \right)}\\

, kde k = (μ0γIγS/4π)2/10 zahŕňa v sebe fyzikálne konštanty. Vidíme, že pravdepodobnosť všetkých spektrálnych prechodov pri DD relaxácií prudko klesá so vzdialenosťou medzi spinmi rIS . Nezávisle od typu spinov sú pri rIS > 5Å hodnoty týchto pravdepodobnosti prakticky zanedbateľné. Pravdepodobnosť jednotlivých spektrálnych prechodov (W0 ,W1I, W1S a W2) je úmerná redukovanej spektrálne hustote j(ω) pri rezonančnej frekvencií daného spektrálneho prechodu. Pre každý zo štyroch spektrálnych prechodov je to iná frekvencia (ω0, ω1I, ω1S, ω2). Parameter τc je korelačný čas, ktorý určuje tvar frekvenčnej distribúcie náhodných pohybov vo vzorke (pozri odsek 1.6.1 ). τc závisí od veľkosti molekúl a viskozity vzorky a preto aj relaxácia spinov je závislá od veľkosti molekúl a viskozity vzorky .

Rýchlostné konštanty RI, RS  σIS možno potom vyjadriť:

\tiny{R_I=\left(W_0+2W_{1I}+W_2\right)=k/r_{IS}^6\left[j\left(\omega_I-\omega_S\right)+3j\left(\omega_I\right)+6j\left(\omega_I+\omega_S\right)\right]}\\
\tiny{R_S=\left(W_0+2W_{1S}+W_2\right)=k/r_{IS}^6\left[j\left(\omega_I-\omega_S\right)+3j\left(\omega_S\right)+6j\left(\omega_I+\omega_S\right)\right]}\\
\tiny{\sigma_{IS}=\left(W_{2\ }-\ W_0\right)=k/r_{IS}^6\left[6j\left(\omega_I+\omega_S\right)-j\left(\omega_I-\ \omega_S\right)\right]}

Ako bolo uvedené vyššie DD relaxácia má mať bi-exponenciálny charakter. Pre 1H homonukleárny  spinový systém má však priebeh veľmi podobný mono-exponenciálnej relaxácií. Súvisí to s malými rozdielmi 1H NMR chemických posunov, vzhľadom na veľkosť ich vzájomných DD interakcií. Z hľadiska DD-relaxácie možno preto priestorovo blízke spiny viazané v jednej molekule považovať za ekvivalentné. Takéto spiny nie je možné z hľadiska DD relaxácie rozlíšiť ale je možne pozorovať iba ich spoločnú relaxáciu. Ich ekvivalencia znamená, že pravdepodobnosti spektrálnych prechodov pre ekvivalentné spiny sú rovnaké (W1I = W1S => W1 ). Pre homonukleárny 2-spinový systém potom dostaneme:


dIz/dt + dSz/dt = d(Iz +Sz)/dt = -(W0 +2W1 +W2).[(IzI0z)+ (SzS0z)] – (W2 -W0).[ (IzI0z)+ (SzS0z)]
                                               = -(2W1 +2W2)[ (Iz + Sz)-(I0z+ S0z)] = 1/T1DD[ (Iz + Sz)-(I0z+ S0z)]

\tiny{dI_{z}/dt+dS_{z}/dt= d(I_z+S_z)/dt= -(W_{0}+2W_{1}+W_{2})[(I_{z}-I_{z}^{0})+(S_{z}-S_{z}^{0})]-(W_{2}-W_{0})[(I_{z}-I_{z}^{0})+(S_{z}-S_{z}^{0})]}\\
\tiny{=-(2W_{1}+2W_{2})[(I_{z}-I_{z}^{0})+(S_{z}-S_{z}^{0})]=1/T_{1}^{DD}[(I_{z}-I_{z}^{0})+(S_{z}-S_{z}^{0})]}

Po dosadení výrazov za W1 aW2 dostaneme pre relaxačný čas homonukleárneho systému T1DD=(2W1+2W2) vzťah:

\tiny {\frac{1}{T_1^{DD}}=\frac{3}{10}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right)^2\frac{\gamma^4}{r^6}\left(\frac{\tau_c}{1+\omega^2\tau_c^2}+\frac{4\tau_c}{1+4\omega^2\tau_c^2}\right)=\frac{3k}{r^6}\left[j\left(\omega;\tau_c\right)+4j\left(2\omega;\tau_c\right)\right]}

Podobne ako DD-relaxáciu z-zložky možno odvodiť DD-relaxáciu x,y-zložiek spinov. Pri jej odvodzovaní problému je potrebné si uvedomiť, že budeme hľadať pravdepodobnosti prechodov, ktoré spôsobuje poruchový Hamiltonian  medzi vlastnými stavmi operátora Ix (alebo Iy).  Pri formulácií problému je preto výhodne stav spinov definovať v báze vlastných stavov Ix (alebo Iy) zložky spinu. Pre DD relaxačný čas T2DD homonukleárneho potom možno odvodiť vzťah:

\tiny{\frac{1}{T_2^{DD}}=\frac{3}{40}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right)^2\frac{\gamma^4}{r^6}\left(3\tau_c+\frac{5\tau_c}{1+\omega^2\tau_c^2}+\frac{2\tau_c}{1+4\omega^2\tau_c^2}\right)=}\\ 
\tiny {=\frac{0,75k}{r^6}\left[3j\left(0;\tau_c\right)+5j\left(\omega;\tau_c\right)+2j\left(2\omega;\tau_c\right)\right]}

Ako vyplýva zo vyššie uvedených vzťahov oba relaxačné časy závisia od pohyblivosti molekúl (korelačného času spinov v molekule zabudovaných). Na nasledujúcom obrázku je táto závislosť ilustrovaná pre oba relaxačné časy. Vidíme, že DD-relaxácia vykazuje rovnaký trend závislosti od pohyblivosti molekúl aký bol odvodený na základe jednoduchej úvahy o efekte rôznych zložiek náhodných pohybov diskutovaný v odseku 1.6.1

Obr. Závislosť DD-relaxačných časoch T1 a T2 od pohyblivosti molekúl pre vodíkový IS spinový systém. Pohyblivosť je vyjadrená v jednotkách, kde tc je korelačný čas náhodného rotačného pohybu spinov a w0 je ich rezonančná frekvencia.