Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Centrum pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze

Oblasť NMR aplikácií v tuhej fáze je v súčasnom období v stave prudkého vývoja a nadobúda stále väčší praktický význam najmä pre vývoj nových materiálov, polymérov, supramolekúl, nanomateriálov a nadväzujúcich technológií. Zaostávanie SR v tejto oblasti je absolútne. Adekvátnym riešením je zriadenie národného centra NMR spektroskopie v tuhej fáze a jeho vybavenie NMR spektrometrom špeciálne navrhnutým na meranie vzoriek v tuhej fáze (magnet so širokou pracovnou dutinou, vysoko-výkonné zosilňovače, špeciálne sondy, merania v širokom teplotnom intervale,…). Laboratórium bude špecializované na štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií materiálov v tuhej fáze (polymérov, zeolitov, kompozitov, nanokompozitov a iných).

Moderné NMR spektrometre určené na meranie tuhých vzoriek sa vyznačujú veľmi výkonnými rádiofrekvenčnými trasami, rýchlymi digital-analóg prevodníkmi a sondami umožňujúcimi extrémne vysoké otáčky vzorky pri meraní (35 kHz). Vďaka tomuto technickému pokroku „Solid state“ NMR získava obrovský význam v širokej oblasti materiálovej vedy (syntetické polyméry, tuhé katalyzátory, keramické materiály,…). Jej podstatnou prednosťou je, že na rozdiel od všetkých difrakčných metód umožňuje analyzovať i štruktúru amorfných tuhých vzoriek. Analyzovateľnosť NMR spektier v tuhej fáze sa dostala na úroveň, ktorá umožňuje analyzovať štruktúru biomakromolekúl v tuhej fáze, čo má nesmierny význam pretože otvára sa možnosť študovať biomolekuly, ktoré sú nekryštalizovateľné a nerozpustné v ich prirodzenom okolí (napr. membránové proteíny,…)