Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií organických molekúl

Pracovisko UPJŠ je na tieto aplikácie vybavené dvomi špičkovými NMR prístrojmi: 400 a 600 MHz NMR spekrometrami. Bude pôsobiť ako regionálne centrum pre štúdium štruktúry a interakcií organických molekúl. Pre aplikácie v oblasti NMR štúdia metabolizmu a analýzy biomolekúl a potravín je potrebné jeho vybavenie doplniť vhodným cenovo výhodným hmotnostným spektrometrom. Pracovisko bude pôsobiť ako regionálne centrum pre NMR aplikácie v oblasti štúdia metabolizmu a analýzy potravín. Bude zabezpečovať rozvoj výskumu a služieb NMR v regióne východného a čiastočne aj stredného Slovenska najmenej pre 4 univerzity (UPJŠ, Univerzita veterinárskeho lekárstva KE, Prešovská univerzita, TUKE), 5 ústavov SAV (Biofyzikálne laboratórium Ústavu exp. fyziky, Ústav fyziológie hosp. zvierat, Neurobiologický ústav, Parazitologický ústav, Zoologický ústav), štátne ústavy (veterinárny ústav, ústav pre kontrolu liečiv, Ústav pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny) a iné neštátne a podnikateľské výskumné a výrobné subjekty rozvíjajúce rozmanité oblasti biológie, chémie, genetiky, fyziológie, humánnej a veterinárskej vedicíny, pedológie (napr. VÚPÚ PO), biotechnológií a farmaceutickej produkcie (napr. IMUNA Šarišské Michaľany).