Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2 Interakcie spinov a NMR spektrálne parametre

NMR spektrá sú generované interakciami na ktorých sa spiny zúčastňujú. V spektrách sa interakcie prejavujú cez rozličné NMR spektrálne parametre. Medzi najdôležitejšie NMR spektrálne parametre patria: počet signálov, ich intenzita, poloha signálov v spektre, multiplicita signálov, veľkosť štiepenia v multiplete, relaxačné časy, tzv. nukleárny Overhauserov efekt (NOE), … V nasledujúcej časti budú jednotlivé interakcie spinov a s nimi súvisiace spektrálne parametre podrobnejšie diskutované.