Prírodovedecká fakulta UK

Centrum pre supramolekulovú chémiu a nanotechnológie

Supramolekulová chémia je chémiou založenou na interakciách prostredníctvom slabých medzimolekulových väzieb. Zaoberá sa štruktúrou a funkciou častíc vytvorených asociáciou dvoch alebo viacerých molekúl. Je to moderná multidisciplinárna oblasť výskumu. Inšpiruje sa prírodou (biologickými systémami) a využíva organické a anorganické molekuly ako stavebné bloky a fyzikálnu chémiu na štúdium a pochopenie takýchto systémov. Pripravené supramolekulové štruktúry sú perspektívnymi materiálmi pre nanotechnológie. NMR má nezastupiteľnú úlohu pri príprave stavebných blokov pre supramolekulovú chémiu, určovaní štruktúry supramolekúl a pri štúdiu ich vlastností. Na efektívny výskum v tejto oblasti je potrebný výkonnejší NMR spektrometer, ktorý umožní nielen overenie štruktúry stavebných blokov ale aj náročnejšie úlohy, ako je napr. určenie nadmolekulovej štruktúry zloženej z týchto blokov. Medzi takéto úlohy patrí štúdium vlastností chemicky modifikovaných oligonukleotidov pre aplikácie v biosenzoroch, derivátov binaftylu s potencionálnym využitím ako chirálnych senzorov, fotoprepínačov a molekulových antén. Ďalej je to štúdium látok s nelineárnymi optickými vlastnosťami, katalyzátorov a katalytických reakcií – potenciálne supramolekulových katalytických systémov (napodobňujúcich enzymatické procesy). Ako celonárodné NMR centrum v tejto oblasti bude slúžiť pracovisko Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.