Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

1.8 Základná schéma NMR spektrometra

Súčasný štandardný NMR spektrometer používaný v oblasti organickej chémie a biochémie je moderný digitálny spektrometer vybavený supravodivým magnetom. Medzi jeho hlavné časti patrí supravodivý magnet so sondou. Hlavnou časťou sondy je sedlová cievka, ktorá slúži ak anténa rf-vysielača pri aplikácií impulzov na vzorku. Pri snímaní konečnej odozvy vzorky na predchádzajúcu excitáciu táto istá cievka slúži ako anténa rf-prijímača. Elektronika spektrometra môže byť formálne rozdelená na trasu vysielača a trasu prijímača. Trasa vysielača v sebe obsahuje generáciu požadovaných impulzov s presne digitálne kontrolovanou frekvenciou, fázou a amplitúdou. Trasa prijímača zahŕňa spracovanie odozvy vzorky včítane digitalizácie nameraných dát. Práca rf-trás je kontrolovaná akvizičným počítačom, ktorý riadi ich činnosť podľa pripravenej schémy daného NMR experimentu. Predpis pre prácu akvizičného procesora sa pripravuje na riadiacom počítači, ktorý okrem toho umožňuje kontrolu stavu spektrometra (naladenie homogenity B0, kalibrácia impulzov,..), priebežnú kontrolu experimentov, spracovanie nameraných dát a komunikáciu so zákazníkmi.

Obr.22. Základná schéma NMR spektrometra.