Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.2.5 Vodíkové väzby

Chemické posuny protónov OH a NH sa menia v širokom rozsahu v závislosti od štruktúry látky, rozpúšťadla, teploty a koncentrácie. Zmeny sú veľmi silne ovplyvnené vodíkovým väzbami, pričom vodíková väzba zvyšuje chemický posun v porovnaní chemickým posunom voľných skupín. Najväčšie chemické posuny OH skupín sa pozorujú v molekulách so silnou intra-molekulovou vodíkovou väzbou

Chemický posun protónov OH a NH sa taktiež zvyšuje s koncentráciou látok a to kvôli zvýšenému výskytu medzimolekulových vodíkových väzieb. Chemický posun OH aj NH signálov sa kvôli tvorbe vodíkových mostíkov zvyšuje v rozpúšťadlách, ako je DMSO alebo acetón. ‎Naopak v rozpúšťadlách, kde možnosť vodíkových mostíkov je potlačená (CDCl3, CD3CN,..) chemický posun OH a NH vodíkov klesá so stupňom zrieďovania analytu.