Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.1.1 Pomalý dynamický proces

Ak je rozdiel |ΔνA,B| oveľa väčší ako frekvencia zmeny A↔ B, ktorú možno vyjadriť ako prevrátenú hodnotu strednej doby života štruktúry A a B, teda ak |ΔνA,B|>> 1/τA;1/τB v spektre sa pozorujú obe štruktúrne formy. Na obr.25 dynamicky proces má charakter pomalej výmeny pri nízkej teplote, pri ktorej je životnosť oboch foriem dlhšia ako 0,1s (frekvencia výmeny menšia ako 10s-1 ).

Na nasledujúcom obrázku je ukázane 1H NMR spektrum acatylacetónu, ktorý sa vyskytuje v 2 tautomérnych formách. Spektrum bolo namerané pri teplote miestnosti. Z celkového počtu signálov v spektre je zrejme, že pri tejto teplote výmena medzi oboma tautomérmi pomalá.

Problém 2. Z počtu čiar prislúchajúcich keto a enol forme a ich z ich intenzít priraďte jednotlivé signály v spektre a určte relatívny obsah keto a enol formy. Poznámka: pri enol forme, je potrebné uvažovať symetrickú štruktúru s delokalizovaným elektrónovým systémom a symetrickou vnútromolekulovou vodíkovou väzbou, tak ako je to naznačené vyššie.