Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.1.1 Pomalý dynamický proces

Ak je rozdiel |ΔνA,B| oveľa väčší ako frekvencia zmeny A↔ B, ktorú možno vyjadriť ako prevrátenú hodnotu strednej doby života štruktúry A a B, teda ak |ΔνA,B|>> 1/τA;1/τB v spektre sa pozorujú obe štruktúrne formy. Na obr.25 dynamický proces má charakter pomalej výmeny pri nízkej teplote, pri ktorej je životnosť oboch foriem dlhšia ako 0,1s (frekvencia výmeny menšia ako 10Hz ).

Na nasledujúcom obrázku je ukázané 1H NMR spektrum acatylacetónu, ktorý sa vyskytuje v 2 tautomérnych formách. Spektrum bolo namerané pri teplote miestnosti. Z celkového počtu signálov v spektre je zrejme, že pri tejto teplote je výmena medzi oboma tautomérmi pomalá.

Problém 2. Z počtu čiar prislúchajúcich keto a enol forme a ich z ich intenzít priraďte jednotlivé signály v spektre a určte relatívny obsah keto a enol formy. Poznámka: pri enol forme, je potrebné uvažovať so symetrickou štruktúrou s delokalizovaným elektrónovým systémom a symetrickou vnútromolekulovou vodíkovou väzbou, tak ako je to naznačené vyššie.