Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.3.2.4 Interakcie ďalekého dosahu

Ako interakcie ďalekého rozsahu („long-range interactions“) sa považujú interakcie cez viac ako 3 väzby. Interakčné konštanty cez 4 a viac väzieb 4J, 5J,… spoločne označujeme tiež ako nJ. Obvykle sú tieto interakcie veľmi slabé, nJ majú hodnotu menšiu ako 1Hz a sú v multipletoch nerozlíšené. Výnimky sú najmä interakcie cez π-elektrónové väzby, napr. meta-interakcie v aromatickom jadre. 4-väzbové interakcie cez nasýtené väzby sú obvykle pozorovateľné len v cyklických zlúčeninách pri usporiadaní väzieb do tvaru písmena W. Pomerne veľké 5-väzbové interakcie sú pozorované pri prenose interakcie cez alkínické  a allenické väzby.

Obr.54. Interakcie ďalekého dosahu 4JH,H v rôznych štruktúrnych fragmentoch. Extrahované z NMR Spectroscopy :: 5-HMR-6 Long-Range (4J and higher) Proton-Proton Couplings (organicchemistrydata.org)