Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.3.2.1 Jednoväzbové interakčné konštanty.

V štandardných 1H NMR spektrách sa interakcie 1JH,C prejavujú len v satelitných subspektrách, ktorých intenzita oproti hlavným signálom je veľmi malá (~ 1,1%) a často sú neviditeľne schované v základnej línií. 1JH,C sa neprejavujú ani v štandardných 13C spektrách pretože sa rušia širokopásmovým dekaplingom vodíkov. 1JH,C najčastejšie možno pozorovať v 13C spektrách s hradlovaným (gated) dekaplingom vodíkov (zapnutý počas relaxácie, vypnutý počas akvizície signálu) alebo špeciálnych NMR experimentoch určených na ich meranie (J-spektrá, HSQC). Hodnota 1JH,C závisí najmä od hybridizácie uhlíka a elektronegativity okolitých atómov. Niektoré typické hodnoty sú uvedené v nasledujúcej schéme.

Obr.50. Charakteristické J-interakčné konštanty medzi spinmi 13C (označený bodkou alebo podčiarkovníkom) a 1H (označený hodnotou interakčnej konštanty). Extrahované z NMR Spectroscopy :: 13C NMR Coupling Constants (organicchemistrydata.org).