Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.3.2 Veľkosť interakčných konštánt

Okrem informácií o susedných spinoch a ich topológií, ďalšie štruktúrne informácie, ktoré poskytujú J-interakcie možno získať z hodnôt interakčných konštánt. Najcennejšie sú informácie o konfigurácií susedných väzieb.

Vo všeobecnosti veľkosť J-interakčných konštánt klesá s počtom väzieb, ktoré oddeľujú interagujúce spiny. Najväčšie sú jednoväzbové interakcie. Z praktického hľadiska využitia NMR v organickej chémií sú to najmä interakčné konštanty 1JH,C medzi priamo viazanými vodíkmi a uhlíkom. Multiplety štandardných 1H NMR spektier sú najviac formované dvoj a troj-väzbovými H-H interakciami. Ich veľkosť vyjadrujú konštanty  2JH,H a 3JH,H. Interakcie cez 4 a viac väzieb sú obvykle zanedbateľné no občas sa prejavia (najmä v štruktúrach s dvojitými a trojitými a  aromatickými väzbami). Je zvykom označovať ako interakcie ďalekého dosahu (označenie n‎J‎AX).