Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.3.2.2 Dvojväzbové interakčné konštanty.

Dvoj-väzbové (geminálne) H-(C)-H interakcie závisia komplikovaným spôsobom od štruktúry v ktorej sa fragment CH2 nachádza. 2JH,H môžu nadobúdať kladné aj záporne hodnoty v rozsahu +40 až -30Hz. Pre dve veľké skupiny látok sú však hodnoty 2JH,H interakčných konštánt dobre definované. Prvou skupinou sú molekuly s sp3 CH2 skupinami, zabudovaných v molekule bez väčších sterických interakcií, pre ktoré 2JH,H ~ -12Hz.  Druhou skupinou sú molekuly obsahujúce vinylovú  =CH2 skupinu, pre ktorú 2JH,H ~ +2Hz. 2JH,H sú veľmi závislé od okolia CH2 skupiny a pri cyklických zlúčeninách aj od pnutia väzieb v kruhu.  Preto sú na intuitívnu interpretáciu za účelom získania štruktúrnych informácií nie veľmi vhodné a rutinné sa nevyužívajú. Na obr.49 sú ilustrované hodnoty v rôznych štruktúrach.

Obr.51. Charakteristické geminálne 2JH,H v rôznych štruktúrnych fragmentoch. Extrahované z NMR Spectroscopy :: 5-HMR-4 Geminal Proton-Proton Couplings (2JH-H) (organicchemistrydata.org).

2JH,C majú podobné správanie ako 2JH,H. Hodnoty v niektorých základných štruktúrnych typov sú uvedené sú uvedené na obrázku 51.