Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

3.2.1.2 Stredne rýchly dynamický proces.

Zvyšovaním teploty sa dynamický proces urýchľuje. Pri prechode zo stavu pomalej výmeny sa zvyšovaním teploty rozlíšené spektrálne čiary postupne rozširujú až v oblasti |∆νA,B|≈ 1/τA;1/τB nastáva ich splynutie do jednej spektrálnej čiary. Ďalším zvyšovaním teploty sa pološírka zjednotenej čiary postupne zužuje (pozri obr. 25 oblasť 1/τ = 50 až 500 ).

Pre zložitejšie spinové systémy sú spektra pre oblasť stredne rýchlej výmeny pomerne komplikované a na ich analýzu potrebujeme špeciálne programy. Tieto analýzy sa obvykle vykonávajú za účelom získania informácie o kinetických a termodynamických parametrov dynamického procesu. Voľne dostupný program na simuláciu a analýzu NMR spektier dynamických procesov pre vybrané spinové systémy možno získať z [Simulation of NMR spectra (wisc.edu)].

Pri riešení štruktúrnych problémov je vhodnejšie zmenou teploty zmeniť charakter procesu (na rýchly alebo pomaly) s cieľom získať jednoduchšie, ľahšie analyzovateľné spektra. V ďalšom sa preto podrobnejšej diskusii stredne rýchlemu dynamickému procesu nebudeme venovať.