Nukleárna Magnetická Rezonancia na Slovensku

NMR spektroskopia

NMR spektroskopia je metóda molekulovej spektroskopie, ktorá je založená na jave nukleárnej magnetickej rezonancií. NMR spektroskopia umožňuje rozlíšiť a sledovať atómy určitých izotopov (napr. 1H, 13C,…) viazaných v chemicky rozdielnych polohách molekuly. Vďaka tomu je NMR spektroskopia v súčasnosti považovaná za jednu z najefektívnejších metód identifikácie látok a určovania ich štruktúry od malých molekúl až po veľké prírodné a syntetické makromolekuly. Okrem toho NMR umožňuje efektívne skúmanie interakcií molekúl na molekulovej úrovni. NMR spektroskopia je zároveň absolútna kvantifikačná metóda a hoci nie je tak citlivá, ako iné analytické metódy, umožňuje stanovenie zložiek v zmesi bez potreby kalibračných meraní. NMR vyžaduje minimálnu resp. žiadnu úpravu vzorky. Štruktúra, interakcie a kvantitatívna analýza vzoriek sa dajú vykonať aj  pre vzorky v pôvodnom stave bez nutnosti ich úpravy. Zároveň je to nedeštruktívna metóda, ktorá umožňuje sledovať aj živé bunky či organizmy. Po NMR analýze môže byť vzorka použitá na inú analýzu, či iné účely. Nedeštruktívnosť umožňuje tiež sledovať časový vývoj študovaného systému na jednej a tej istej vzorke.

Tieto stránky Vám umožnia ponoriť sa do fungovania NMR. Učte sa postupne alebo si zvoľte tému, ktorá Vás zaujíma. Ak chcete jednoduchý rýchlokurz, prečítajte si kapitolu “[Nukleárna magnetická rezonancia – jadrá atómov v službách chémie a medicíny]” z knihy “Odhalené tajomstvá chémie“.