Chemický ústav SAV

Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl

Pracovisko NC NMR na Chemickom ústave SAV je zamerané na štúdium štruktúry, dynamických vlastností and interakcií biologicky aktívnych molekúl. Nakoľko sa výskumné aktivity Chemického ústavu zameriavajú hlavne na oblasť sacharidov, tieto biomolekuly sú aj hlavným premetom záujmu NC NMR. Analýza sa sústreďuje na riešenie štruktúry a dynamiky sacharidov a ich konjugátov v rozroku. Predmetom štúdia NC NMR sú aj medzimolekulové interakcie medzi sacharidmi (resp. inými molekulami) a proteínmi s cieľom analyzovať trojrozmernú štruktúru biologicky aktívnych komplexov.

Biologicky aktívne molekuly sú zodpovedné za funkcie v bunkách. Po stanovení primárnej štruktúry biomolekúl je preto stanovenie ich trojrozmenej štruktúry a dynamiky mimoriadne dôležité z hľadiska objasnenia mechanizmu dôležitých biologických procesov ako aj vzťahu medzi štruktúrou a ich špecifickou funkciou. Štúdium interakcií biomakromolekúl so substrátmi má veľký význam pri cielenom vývoji účinných liečiv.