Menu:

 2019

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2019
Praha, Czech Republic

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Centrum pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze

Oblasť NMR aplikácií v tuhej fáze je v súčasnom období v stave prudkého vývoja a nadobúda stále väčší praktický význam najmä pre vývoj nových materiálov, polymérov, supramolekúl, nanomateriálov a nadväzujúcich technológií. Zaostávanie SR v tejto oblasti je absolútne. Adekvátnym riešením je zriadenie národného centra NMR spektroskopie v tuhej fáze a jeho vybavenie NMR spektrometrom špeciálne navrhnutým na meranie vzoriek v tuhej fáze (magnet so širokou pracovnou dutinou, vysoko-výkonné zosilňovače, špeciálne sondy, merania v širokom teplotnom intervale,...). Laboratórium bude špecializované na štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií materiálov v tuhej fáze (polymérov, zeolitov, kompozitov, nanokompozitov a iných).

Moderné NMR spektrometre určené na meranie tuhých vzoriek sa vyznačujú veľmi výkonnými rádiofrekvenčnými trasami, rýchlymi digital-analóg prevodníkmi a sondami umožňujúcimi extrémne vysoké otáčky vzorky pri meraní (35 kHz). Vďaka tomuto technickému pokroku „Solid state“ NMR získava obrovský význam v širokej oblasti materiálovej vedy (syntetické polyméry, tuhé katalyzátory, keramické materiály,...). Jej podstatnou prednosťou je, že na rozdiel od všetkých difrakčných metód umožňuje analyzovať i štruktúru amorfných tuhých vzoriek. Analyzovateľnosť NMR spektier v tuhej fáze sa dostala na úroveň, ktorá umožňuje analyzovať štruktúru biomakromolekúl v tuhej fáze, čo má nesmierny význam pretože otvára sa možnosť študovať biomolekuly, ktoré sú nekryštalizovateľné a nerozpustné v ich prirodzenom okolí (napr. membránové proteíny,...)

Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci